Quyết Định Chỉ định Bộ – Ngành

Số hiệu Tên văn bản Năm BH
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
07/02/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
01/08/2007
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
31/08/2009
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn:
28/09/2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”:
28/09/2007
Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật:
28/09/2007
Quyết định về việc ban hành “Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức chứng nhận:
31/10/2007
Thông tư hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp:
31/10/2007
Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
12/12/2012
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
03/08/2009
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
19/07/2013